2009
ULLARP-SKÄLLENTORP PROTOKOLL ÅRSMÖTE - 09
VÄGFÖRENING ga:2
311 96 HEBERG
Period: 1/1 - 31/12   2008
Mötesform
Årsmöte
Datum Plats
13 juli - 2009 Ugglarps campings konf.anläggning
Närvarande
53 personer
Öppnande
Ordförande Börje Tönsgård hälsade de 53 närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Inledningsvis underströk ordförande att det är första gången årsmötet har att ta ställning till och diskutera ett
obrutet kalenderår, alltså 2008. Vidare redovisar styrelsen ingen budget ej heller någon likviditetsbudget eftersom bidragsdelen är mycket osäker speciellt med tanke på kommunens planerade nerskärningar.

Vår vän och styrelsemedlem sedan många år, Arne Hemmingsen, har avlidit under året.
Ordförande framförde minnesord och överlämnade en blomma till Arnes fru Marianne.
Mötet höll en stilla stund då vi alla tänker på allt gott Arne bidrog med i föreningen under många år.
§ 1 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
Till ordförande för årsmötet valdes Sven Johan Svensson.
Till sekreterare för årsmötet valdes Staffan Stenudd.
§ 2 Frågan om årsmötet behörigen utlysts.
Godkändes att årsmötet utlysts i behörig tid.
§ 3 Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes.
§ 4 Val av två justeringsmän.
Till justeringsmän valdes Karin Liljeblad och Ingvar Green att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
Justeringen skall ske måndag 20 juli, kl 17.00, hemma hos sekreteraren.
Adress: Staffan Stenudd, Erik Gyllensvärds väg 6, 311 96  Heberg.
§ 5 Föregående årsmötesprotokoll.
Föregående årsmötesprotokoll diskuterades och lades till handlingarna med beaktande av följande inlägg:

Åsa Broing framförde kritik mot att ris ej har tagits bort efter slyröjning vid bilparkeringsplatser.
Ordf. förklarade att de aktuella parkeringsområdena har kommunen ansvar för, och att riset nu är bortforslat.

Ingvar Green påpekade att de två 30- skyltarna vid campingens utfart ej har kommit upp. Ordf. förklarade med ett beklagande att detta skall ske inom kort. Dessutom frågade Ingvar vad som skall hända efter det arbete som ej slutförts efter Dyngabergskrönet. Svaret ges under §9 avseende åtgärdsplan 2010.
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning för verksamhetsåret 2008
Verksamhetsberättelsen redovisades av föreningens ordf. Börje Tönsgård som godkändes av årsmötet.
Se bilaga 1, som godkänndes av årsmötet.

Balans- och resultatrapport, för 2008, se bilaga 2,3 och 4 av nyblivne ekonomiansvarige Göran Hagert.
Redovisningarna godkändes av årsmötet och lades till handlingarna. Årsmötesprotokoll inklusive ekonomisk redovisning kommer att finnas tillgängligt på föreningens hemsida: http://www.ullarp.se.

Glädjande kan konstateras att alla medlemmar nu har betalt sin årsavgift.
Medlemsavgifterna skall vara betalda senast 30/4 med utskick under mars månad. Behovet av att skicka ut
betalningskorten tidigare finns, varför årsmötet beslutade att styrelsen ombesörjer detta.

Göran Hagert redovisade vidare att medlemsregister, debiteringslängder, mailadresser m.m. nu är samordnade
med Långasands vägförening, Långasands fastighetsägareförening, Långasands IF m.fl nu inrymmande c:a 1.100 medlemmar.

Betref Balansrapporten kan noteras: omsättningstillgångar var 88.462:- och summa tillgångar var 93.762:-
samt eget kapital var 89.862:-.

Betr, Resultatrapporten noteras följande: summa intäkter 509.912:- och resultatet före skatt blev 136.222:-

Ang. momsåterbäringen för näringsidkare inom vårt ansvarsområde framhåller styrelsen följande:
Fastighetsägare som är hänförlig till näringsverksamhet, som är avdragsgill, d.v.s. driftbyggnader, mark etc.
kan få ett intyg på moms som är avdragsgill vid nästkommande momsdeklaration.
Avser således ej privatpersoner.
Kontakta ekonomiansvarig.
§ 7 Revisorernas berättelse och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Revisorernas rapport ( bilaga 5 ) för verksamhetsåret 2008 upplästes av revisor Sune Thiberg.
Rapporten godkändes och lades till handlingarna.
Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§ 8 Inkomna ärenden och motioner.
Från Harald Stråth har under juni månad inkommit en motion i enlighet med bilaga 6.
Ordförande svarar att det naturligtvis är styrelsens ambition att i möjligaste mån på föreningens hemsida
lägga ut erf. ekonomisk information så snart underlaget är godkänt av styrelsen/ årsmötet.
Betr budget- och likviditetsinformation se ordförandes inledningsanförande ovan.
§ 9 Styrelsens redovisning av planerade åtgärder kommande år:
Se bilaga se bilaga 7 som framför allt avseende åtgärder 2010 berör Dyngaberget och Noregårdsvägen samt
kommande åtgärder för ev. 2011 Broingavägen samt vägen Hög- Kustvägen.

Här redovisas även bidragsrutinerna för 2008 avseende statligt och kommunalt bidrag, se bilaga 8.
Karta avseende vägar med statligt stöd, väg 564 samt väg 1162 redovisades.

Årsmötet beslutade att godkänna åtgärdesplanen.
Ett inlägg avsåg frågan om vi inte kan ansöka om EU bidrag för vissa underhållsåtgärder.

Ordf. förklarade att styrelsen skall tillsammans via kommunen undersöka denna ev. möjlighet.
§ 10 Beslut om arvoden för styrelse och revision.
Föregående verksamhetsår beslutades enl. nedan:
Tidigare redovisning av arvoden.
Ordförande 5.300:-
Kasören 5.800:-
Sekreteraren 3.100:-
Ledamot 1.300:-
Ledamot 1.300:-
Revisor 600:-
Revisor 600:-
Totalt arvode: 18.000:-
Suppleanterna betalas, vid deltagande, enligt kommunens taxa, högst 1000:- per år.
Anslaget till telefonersättning fördelas enligt följande.
Ordförande 900:-
Kasören 1.200:-
Sekreteraren 400:-

I enlighet med valberedningens förslag Beslutade årsmötet nu att det totala arvodet skall vara 25.000:-
som skall fördelas enligt styrelsens beslut, därtill tillkommer telefonersättningar och reseersättningar mot
verifierade kostnader.
§ 11 Styrelsens förslag till utdebitering av medlemsavgifter.
Årsmötet beslutade att årsavgiften skall vara oförändrad där avgiften är 1.000:- avseende andelstalet 1,0 åretruntboende, för sommarboende andelstalet 0,5 och för icke bebyggd tomt andelstalet 0,1.
§ 12 Val av två styrelseledamöter för 2 år.
Årsmötet beslutade att omvälja Staffan Stenudd på 2 år, samt att Lennart Ekelund blir ordinarie ledamot i
stället för avlidna Arne Hemmingsen
§ 13 Val av 3 suppleanter för 1 år
Årsmötet beslutade att som suppleanter välja om Karl Erik Karlsson och Roger Karlsson
samt nyval av Ingvar Andersson
§ 16 Val av styrelseordförande; valet gäller 1 år
Årsmötet Beslutade välja om Börje Tönsgård till styrelseordförande för 1 år.
§ 15 Val av revisor samt suppleant för denne.
Årsmötet beslutade om nyval av Christoffer Bergström som ordinarie revisor och med omval av
Johan Henningsson som suppleant.
Ordinarie revisor är Sune Thiberg med nyval av suppleant Sven Johan Svensson.
§ 16 Val av valberedning.
Nuvarande valberedning har varit: Gunnel Tönsgård Göran Olausson ( sammankallande ) och Lena Möllenståhl.
Årsmötet beslutade att välja om sittande valberedning med Göran Olausson som sammankallande.
§ 17 Justering av protokollet.
Protokollet justeras hemma hos sekreteraren måndag den 20 juli kl. 17.00.
Protokollet kommer därefter också att finnas på vår hemsida.
§ 18 Övriga ärenden.
Det underströks vikten av att alltid meddela försäljning/ ägarbyte/ nya förhållande/ e- mail adresser till
ekonomiansvarig. Styrelsens ambition är att så mycket som möjligt av information i framtiden skall hanteras via
mail.

Från Kerstin Knutssons företrädare framkom det att Bergsvägen skall vara godkänd av vägföreningens tidigare
styrelse. Nuv. styrelse bestrider detta, men berörda fastighetsägare bör kontakta nuvarande styrelse för
diskussion Detta är enbart en fråga för styrelsen att hantera.

Åsa Broing framförde önskemål om att motioner till årsmötet skall publiceras på vår hemsida.
Årsmötet beslutade att detta skall ske i framtiden.

Ang namnet Döingabergsvägen/Dyngabergsvägen anser styrelsen att vägen skall heta Döingabergsvägen helt
i enlighet med kommunens tidigare beslut.

Christoffer Bergström frågade varför man satt stopp för sopbilarnas möjlighet att köra runt och inte behöver
backa efter Furuvägen och Strandängsvägen. Styrelsen har efter flertalet diskussioner med samfällighetens
ordf Bo Gustavsson där samfälligheten har haft önskemål om att bl.a. sätta upp en bom med nyckel till
sophämtaren vilket vi anser vara ej acceptabelt. Vägföreningen är enbart ansvarig för asfalterade delar efter
Furuvägen samt Strandängsvägen men styrelsen ser fram emot en fortsatt diskussion med samfällighets-
föreningen i detta ärende.
§ 19 Avslutning.
Mötet avslutades med att mötesordförande Sven Johan Svensson överlämnade ordförandeklubban till omvalde
ordförande Börje Tönsgård, som tackade för förtroendet och avslutade årsmötet.
Därefter blev det fika som anordnats av vår värd familjen Henriksson, Ugglarps Camping.
2009-07-13

Vid protokollet


………………………………
Staffan Stenudd sekr.
Justeras
……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………
     Sven Johan Svensson           Karin Liljedlad                Ingvar Green
 
BILAGOR (PDF) 2008-01-01 till 2008-12-31
Bilaga 1
Verksamhetsberättelse.
Bilaga 2
Balansräkning.
Bilaga 3
Resultaträkning.
Bilaga 4
Objektredovisning.
Bilaga 5
Revisorernas berättelse.
Bilaga 6
Harald Stråth - Motion.
Bilaga 7
Åtgärdsprogram-2010.
Bilaga 8
Bidragsrutiner och karta för 2008.
       OBS! Du behöver Adobe Reader för att kunna läsa pdf-filerna.
Ladda ner programmet - Gratis från Internet.
2009 - Kallelse till ÅRSMÖTE
ULLARP-SKÄLLENTORP
VÄGFÖRENING
ÅRSMÖTE 2009
Medlemmarna i Ullarp-Skällentorp Vägförening kallas till ordinarie årsmöte
Datum
Måndagen den 13. juli, 2009 kl. 19.00
Plats
Ugglarps Campings konferensanläggning
PROGRAM:
-årsmötesförhandlingar
Föredragningslista:
  1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  2. Frågan om årsmötet behörigen utlysts.
  3. Fastställande av föredragningslistan.
  4. Val av två justeringsmän.
  5. Föregående årsmötesprotokoll.
  6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning för det gångna verksamhetsåret 2008.
  7. Revisorernas berättelse och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
  8. Inkomna ärenden och motioner. (Senaste inlämningsdag, 090630.)
  9. Styrelsens redovisning av planerade åtgärder kommande år.
10. Beslut om arvoden för styrelse och revisioner.
11. Styrelsens förslag till utdebitering av medlemsavgifter.
12. Val av 2 styrelseledamöter för 2 år.
      Mandattiden utgår för Staffan Stenudd. Nyval efter Arne Hemmingsen
13. Val av 3 suppleanter för 1 år.
14. Val av styrelseordförande, valet gäller 1 år.
15. Val av 1 revisor jämte suppleant för denne.
16. Val av valberedning.
      Nuvarande: Göran Olausson (ordf.), Gunnel Tönsgård och Lena Möllenståhl
17. Justering av protokollet.
18. Övriga ärenden.
19. Avslutning.
Debiteringslängd och revisionsberättelse finns tillgänglig hos:
Ekonomiansvarig Göran Hagert, Laxavägen 21 (Långasand), under tiden 7 – 13 juli 2009.

Adressändring eller försäljning av fastighet skall meddelas till Göran Hagert,
Tel: 0346 434 60 eller e-post goran@langasand.se
VÄLKOMNA

Styrelsen
Se vår hemsida:
www.ullarp.se
  Beställ medlemsnummer och lösenord på/till hemsidan.
  På hemsidan kan du sedan göra dina adressändringar själv.